Regulamin konkursów dla najaktywniejszych użytkowików

Regulamin konkursu pod nazwą: „Konkurs dla najaktywniejszych użytkowników społeczności Ja.w.Polki.pl”
 
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs dla najaktywniejszych użytkowników społeczności Ja.w.Polki.pl” (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.Polki.pl/pomoc
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
- 5 głośników Memorex miniMove do odtwarzaczy Mp3 z radiem, każdy o wartości 300 zł, dla pierwszych 5 osób
- 10 zestawów kosmetyków Bielenia, każdy o wartości 100 zł, dla kolejnych 10 osób.
 
ZAŁOŻENIA KONKURSU
 
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach internetowych: www.babyonline.pl, www.mamacafe.pl,  Blogerki.pl, uroda.pl, zdrowybobas.pl, abckarmienia.pl, Polki.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 1.08.2009 r. do 31.08.2009 r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronach internetowych, o których mowa w ust. 2.1 powyżej.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronach internetowych: www.babyonline.pl, www.mamacafe.pl, Polki.pl
 
 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 
3.1. Konkurs polegać będzie na przyznawaniu punktów za aktywności w serwisach, o których mowa w ust. 2.1 powyżej. Szczegółowy spis aktywności za które można otrzymać punkty znajduje się na stronie internetoweja.w.Polki.pl/pomoc. Pierwsze 15 osób, które zdobędą największą ilość punktów w czasie trwania konkursu otrzymają nagrody.
 
3.2. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
 
PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.1. w terminie najpóźniej do dnia następującego po ostatnim dniu trwania konkursu.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej w dniu następującym po ostatnim dniu trwania konkursu poprzez publikację listy zwycięzców na stronie http://ja.w.polki.pl/contests/
4.3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w liście w terminie najpóźniej 60 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej, o ile laureat uiści należny podatek zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.5. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.babyonline.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. Redakcja Babyonline.pl, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – „Konkurs dla najaktywniejszych użytkowników społeczności Ja.w.Polki.pl”
5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Więcej na ten temat: